Forskning för människans hälsa, arbetsliv och välfärd

Projektkatalog
Skriv ut

Projektkatalog

Dnr 2004-1835

Se också Dnr 2003-0616

Alkohol i Östeuropa – ett folkhälsoperspektiv


Projektledare

Thor Norström thor.norstrom@sofi.su.se

Institution

Stockholms universitet, Centrum för socialvetenskaplig alkohol och drogforskning SoRAD
http://www.sorad.su.se/

Totalt beviljat

2 487 000 kr

Projekttid

2005-01-01 - 2007-12-31

Projektbeskrivning

Här

Publikationer i projektet

Här


Sammanfattning av resultat

Detta projekt har studerat relationen mellan alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador i Östeuropa, och är det första övergripande komparativa projekt av sitt slag som fokuserar på denna region. Den huvudsakliga ansatsen har varit att använda tidsserieanalys av aggregerade data för att skatta i vilken utsträckning förändringar i totalkonsumtionen av alkohol påverkar olika former av alkoholrelaterad dödlighet. Eftersom samma ansats har använts i the European Comparative Alcohol Study (ECAS); som inkluderade data från 14 Västeuropeiska länder, samt i ett flertal studier av Canada och USA, har resultaten kunnat sättas i internationell jämförelse.

De studerade länderna inkluderade: Ryssland, Vitryssland, Ukraina, forna Tjeckoslovakien, forna Jugoslavien, Polen, Bulgarien, Ungern och Rumänien. Studieperioden sträckte sig från 1950 till 2000 men varierade något mellan länderna beroende på datas tillgänglighet. De dödsorsaker som studerades var: levercirrhos, självmord, dödsolyckor och mord. Totaldödlighet och IHD analyserades endast för Ryssland.

Resultaten visar att en ökning av totalkonsumtionen i regel följs av en ökning i de olika formerna av alkoholrelaterad dödlighet. Detta gäller både för män och för kvinnor men sambandet tenderade att vara starkare och oftare signifikant för män. Vad gäller levercirrhos återfanns ett signifikant samband i sju av åtta länder och sambanden var relativt starka ur ett europeiskt perspektiv: d.v.s. en liters ökning av totalkonsumtionen tenderade att leda till fler antal nya dödsfall i levercirrhos i dessa länders jämfört med (vad ECAS skattade för) de södra och mellersta regionerna av Västeuropa. Dock var sambanden något svagare jämfört med det i norra Europa. För självmord, dödsolyckor och mord tenderade sambanden att vara starkare och mer ofta signifikant i Ryssland och Vitryssland än i övriga Östeuropeiska länder. En internationell jämförelse av resultaten visade att sambanden i merparten av länderna var starkare än vad som tidigare skattats av ECAS för de södra och mellersta delarna av Västeuropa och att sambanden snarare var på en nivå liknande den i Nordamerika. Endast i Ryssland verkar sambandet vara på en liknande eller högre nivå än i Norden där man funnit de starkaste sambanden i tidigare forskning. Analyserna av alkoholhens effekt på totaldödligheten i Ryssland visade att sambandet här är på en liknande nivå som i norra Europa. Slutligen fann vi inga skyddande effekter av alkohol för hjärt- och kärldödlighet (IHD) bland ryska män, snarare tydde resultatet på att totalkonsumtionen har en negativ inverkan på dödligheten i IHD i Ryssland samt att intensivkonsumtion är en trolig mellanliggande mekanism i detta sammanhang.

Projektet inkluderade även en studie där vi använde data från frågeundersökningar för att analysera hur risken för att drabbas av alkoholrelaterade problem är relaterad till alkoholintag i olika dryckeskulturer – mer specifikt jämfördes de tre Baltiska länderna med Sverige och Italien. Resultaten visade att risken för alkoholrelaterade problem i relation till självrapporterad konsumtion i de Baltiska länderna liknade den i Sverige men var avsevärt högre än motsvarande risk i Italien.

Sammanfattningsvis visar projektets resultat att det finns ett positivt samband mellan totalkonsumtionen av alkohol och olika former av alkoholrelaterad dödlighet i dessa Östeuropeiska länder. Resultaten är också i linje med hypotesen att sambandet tenderar att vara starkare i länder där berusningsdrickande är en central del av dryckeskulturen, mest tydligt är detta för Ryssland. Resultatet ger följaktligen stöd för att man bör ha ett folkhälsoperspektiv på alkoholproblemen i Östeuropa, d.v.s. prioritera alkoholpolitiska åtgärder som minskar totalkonsumtionen. Dessutom indikerar resultaten att åtgärder som begränsar berusningsdrickande har stora möjligheter att resultera i en minskning av alkoholrelaterad dödlighet i dessa länder.

Forte Magasin 3
Forte Nyhetsbrev
Kalendarium