Forskning för människans hälsa, arbetsliv och välfärd

Projektkatalog
Skriv ut

Projektkatalog

Dnr 2006-0326

Det socialt belönade och det problematiska våldet: En genusvetenskaplig studie av mäns upplevelser, rädslor och föreställningar om våld mellan män


Projektledare

Claes Ekenstam

Institution

Göteborgs universitet, Inst för idéhistoria och vetenskapsteori
http://hum.gu.se/institutioner/idehistoria-och-vetenskapsteori/

Totalt beviljat

2 400 000 kr

Projekttid

2007-01-01 - 2009-12-31

Projektbeskrivning

Här

Publikationer i projektet

Här


Sammanfattning av resultat

Arbetet med projektet har genomförts 2007-2010, där huvudsökande (Claes Ekenstam) genomgående arbetat 50% med projektet, Marie Nordberg 50% de två första åren. Då anslaget var c:a 30 % mindre än ansökt belopp, har en ursprungligen ambitiös plan för materialinsamling reducerats något. Genom att Nordberg parallellt och efter medverkan i detta projekt, haft en forskartjänst (VR) för ett närliggande forskningsprojekt, har samarbetet kunnat upprätthållas. Av planerade 24 djupintervjuer med pojkar och män i åldern 7-70 år, har 11 genomförts i Göteborgsregionen och 6 i Karlstadstrakten. Det senare materialet kompletteras av intervjuer med 27 gymnasieelever, genomförda av Nordberg i projektet ”Maskulinitet på schemat” (VR), där även våldsfrågor relaterade till FAS-projektet speciellt beaktades. Av 17 genomförda djupintervjuer var 11 dubbla och omfattande 3–3 ½ tim, de resterande i genomsnitt 1 ½ tim vardera. 6 intervjuer med ordningsvakter och psykoterapeuter har genomförts (och ytterligare 3 är inplanerade våren 2011) av Ekenstam. Artiklar och annat material som beskriver våld i regional- och rikspress samlades fortlöpande in, men fr a under tre utvalda veckor 2007-2008. Etnografiska observationer har genomförts av fr a Nordberg (2 boxningsgalor, 3 ishockeymatcher, 3 kvällar på sportbarer och pubar; ett mycket stort antal på gymnasie- och grundskolor).
Genom urvalet av informanter och de observationer som gjordes av pojkars interaktioner och olika våldsutövanden, skedde en uppdelning, där Ekenstam huvudsakligen kom att fokusera på grövre former av våld, medan Nordberg främst studerade mer subtila våldsformer. I den första gruppen finns skiftande våldstyper representerat, som grov misshandel, fysisk och psykisk mobbning, aga och sexuellt våld. Förutom fysiska skador har flera av dessa män haft psykiska svårigheter som panikångest, depression, försvagad självkänsla, relations- och koncentrationssvårigheter, medicinberoende, reducerad arbetskapacitet m.m., vilket kan förbindas med vålderfarenheter. PTSD (Posttraumatiskt stress syndrom) har visat sig vara ett relevant begrepp för att förstå effekterna av våld och mäns upplevelser av detta, liksom att belysa en viktig bakgrund till våldsamma handlingar. Det finns ex. på förhöjd aggression och våldsamhet, liksom missbruk och kriminalitet, hos vissa män i projektet som traumatiserats av våld.
Resultatet av analysen av våldshandlingar, som både i lekartade och mer allvarsamma former praktiserades i interaktioner mellan pojkar, visar att likartade handlingar och utsagor definieras och förstås på skilda sätt beroende på var dessa handlingar äger rum och hur sammanhanget definieras, men också vem de utförs av och riktas mot. Härigenom normaliseras vissa handlingar som i andra sammanhang definieras som våld, och då görs till föremål för sanktioner. Vår analys visar också att våldshandlingar och verbala provokationer dels riktas mot individer vars praktiker skiljer sig från de normer som skapas i gruppen, dels utgör markörer och praktiker i kamratskap. De gemensamhetsskapande våldhandlingarna som markerar tillhörighet, förbises ofta när våldshandlingar diskuteras. Studien synliggör hur den dominerande förståelsen av våld, där detta ofta likställs med grov fysisk misshandel utförd av berusade och drogade personer, och/eller ungdomar på offentliga platser samt kvinnomisshandel, tenderar att osynliggöra de mer subtila våldshandlingar som dagligen praktiseras av pojkar och män och ofta riktas mot andra pojkar och män.
Analysen av observationerna visar att pojkar i klassrum, korridorer och på raster dagligen måste hantera och parera såväl kroppsliga angrepp och som verbala provokationer från andra pojkar i högre grad än de flickor som gick i de klasser som observerades. Resultatet visar också att våldshandlingar och verbala provokationer som praktiseras i en del sportaktiviteter som erbjuds barn, medför att många lämnar dessa fritidsaktiviteter, vilket bör uppmärksammas.

Forte Magasin 3
Forte Nyhetsbrev
Kalendarium