Forskning för människans hälsa, arbetsliv och välfärd

Projektkatalog
Skriv ut

Projektkatalog

Dnr 2002-0143

På väg mot ett bullerkänslighetstest - uppföljning av hörtrösklar och förändringar i innerörat hos bullerbelastade unga personer


Projektledare

Björn Hagerman bjorn.hagerman@ki.se

Institution

Karolinska Institutet, Inst för klinisk neurovetenskap, Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning, Teknisk och klinisk audiologi
http://www.ki.se/cfh/

Totalt beviljat

850 000 kr

Projekttid

2003-01-01 - 2005-12-31

Projektbeskrivning

Här

Publikationer i projektet

Här


Sammanfattning av resultat

Hörselskador på grund av bullerbelastning är ett aktuellt problem i vårt ljudintensiva samhälle. Många försök att hitta individuella faktorer som påverkar känsligheten för bullerskada har gjorts, dock utan egentlig framgång. Möjligheter att mäta tidiga förändringar i innerörats mikromekanik har nu funnits några år. Fördelen med dessa metoder är att man kan upptäcka förändringar innan hörtrösklar och analysförmåga påtagligt förändrats.

Syftet med projektet var att få fram en mätprocedur lämplig för bedömning av bullerkänslighet. I ett föregående projekt hade mätningar på innerörat gjorts på värnpliktiga före (mätning 1) och efter långvarig bullerexponering (mätning 2), liksom på en kontrollgrupp med samma tidsintervall. För ett par mätmetoder och några mätparametrar visade mätresultaten vid mätning 1 starka samband med försämrade hörtrösklar efter bullerbelastningen. Vi fann alltså några tänkbara prediktorer för bullerkänslighet.

I det tidigare försöket visade två grupper särskilt intressanta resultat. De värnpliktiga i Försvarets Musikkår utvecklades mot en traditionell inneröreskada. De tycktes huvudsakligen vara utsatta för kontinuerligt buller och använde inte alltid sina musikerhörselskydd. De värnpliktiga som tjänstgjorde på pansarbandvagnar råkade ut för ovanligt många incidenter med impulsljud. Skott gick av medan öronen var oskyddade. Dessutom ingick oskyddade moment med impulsljud i tjänsten för vagnscheferna. I den gruppen fick många mätresultat efter tjänstgöringen som tyder på att innerörats reglersystem försämrats.

Till aktuellt projekt kallades först personer ur mest intressanta grupper samt kontrollgrupp för uppföljning ca 4,5 år senare. Oturligt nog ville personer som råkat ut för de kraftigaste skytteincidenterna ej komma pga krångliga transporter och spädbarn. Därför kallades sedan också värnpliktiga ur gruppen stridsvagnsbesättning.

Hörtrösklar, trösklar för mycket korta toner i modulerat brus samt olika typer av otoakustiska emissioner, ljud från innerörat, mättes åter. Resultaten för 73 personer har analyserats. Prediktorer baserade på mätresultat från mätning 1, som kan förutsäga extra stora försämringar i hörseln eller absolut sett extra dåliga resultat vid mätning 3, har sökts.

Hörselutvecklingen under de 5-6 åren för de olika grupperna skiljer sig något åt. För att finna prediktorer, har det dock visat sig bättre att inte dela upp i grupper. Anledningen kan vara att de som råkat mest illa ut inte testades nu, samt att många i kontrollgruppen exponerar sig för stark musik. Bullerincidenter av olika slag har också inträffat utanför värnplikten. Incidenter visar sig ha begränsat värde i analysen. Hur man definierar "incident", - och stark musik - är också högst individuellt.

Prediktorer: Liksom förut fungerar mätresultat från mätningen med korta toner i modulerat brus som mått på bullerkänslighet. Dålig stabilitet i mätresultaten, när man mäter ljud från örat (st.dev. i DPOAEs vid 2 kHz vid upprepad mätning), förutsäger extra stor känslighet. Det bör noteras, att instabila svar kan uppmätas dels då svaren är svaga och nära brusnivå, dels då svaren är höga på grund av dålig återhållande reglering. Båda måtten avser bl a kvaliteten på innerörats lokala reglering.

Det vanligaste resultaten i litteraturen, som oftast gäller avgränsad tid, och även i vårt tidigare projekt över kortare tid, visar att regleringen från andra örat är viktig. Här visar den sig dock mindre betydelsefull.

Projektet har visat på möjligheter att påvisa extra bullerkänslighet i ganska generell mening (utan gruppindelningar) för unga personer. Detta är värt att bygga vidare på i nya studier.

En grupp från Kungliga Musikhögskolan har följts i tre studieår. Hörtrösklar samt ipsi- och kontralateral reglering försämrades från besök1 till 3 - och vissa resultat "blev medelålders". Trösklar för korta toner i modulerat brus visade försämring redan vid besök 2. Är de kanske den bästa prediktorn för unga?

Forte Magasin 3
Forte Nyhetsbrev
Kalendarium